Poučení spotřebitele

realizované ze strany společnosti REGION REAL MAX, s.r.o., se sídlem Jiráskovo náměstí 1486, Kolín V, PSČ: 280 02,  IČ: 24122955, DIČ:CZ24122955 zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 180625, bankovní spojení u ČS a.s. číslo účtu 4288950379/0800.

tel.: 777 088 810, e-mail: info@smidpartners.cz, www.smidpartners.cz

(dále jen jako „Zprostředkovatel“)

 

a adresované všem potencionálním klientům zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů (viz ustanovení § 419 OZ) a kteří mají zájem o uzavření Smlouvy o realitním zprostředkování (na úseku realit) se Zprostředkovatelem

(dále jen jako „Zájemce“)

 

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Smlouvou o realitním zprostředkování, kterou Zájemce hodlá uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

 

• Smlouva o realitním zprostředkování spadá pod režim zákona č. 39/2020 Sb, Zákon o realitním zprostředkování;

• Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování: prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě (dále jen „uzavření Realitní smlouvy“);

• Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou ve Smlouvě o realitním zprostředkování;

• Smlouva o realitním zprostředkování se uzavírá na dobu určitou - s možností prodloužení této na základě dohody Zprostředkovatele a Zájemce;

• Cena služby (tj. Provize) bude činit konkrétní sjednanou výši, která bude uvedena ve Smlouvě o realitním zprostředkování; k takto vypočtené Provizi bude vždy připočtená daň z přidané hodnoty; 

• Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy zájemce bude povinen uhradit zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH z této;

• Nárok na Provizi vzniká Zprostředkovateli uzavřením Realitní smlouvy (tj. smlouvy uzavřené mezi Zájemcem a osobou zprostředkovanou Zprostředkovatelem) a úhradou ceny plnění z Realitní smlouvy;

• Veškeré náklady zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy o realitním zprostředkování jsou zahrnuty ve sjednané Provizi;

• Práva zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ)

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy o realitním zprostředkování, byla–li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

 

• Zájemce má právo odstoupit od Smlouvy o realitním zprostředkování (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy o realitním zprostředkování;

• Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o realitním zprostředkování musí Zájemce o svém rozhodnutí odstoupit informovat Zprostředkovatele formou jednoznačného prohlášení (např. osobní předání dokumentu, dopis zaslaný poštou nebo e-mailem) a předání dokumentu o odstoupení si nechat Zprostředkovatelem potvrdit;

• Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy o realitním zprostředkování, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy o realitním zprostředkování před uplynutím příslušné lhůty;

• Zároveň je Zájemce poučen (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebude mít právo odstoupit od Smlouvy o realitním zprostředkování (za shora uvedených podmínek), pokud požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Smlouvy o realitním zprostředkování a přitom Zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o koupi / pronájem / převod podílu předmětných nemovitých věcí za podmínek stanovených ve Smlouvě o realitním zprostředkování. V takovémto případě nebude k odeslanému odstoupení (z pohledu Zprostředkovatele) přihlíženo, a to bez ohledu na to, zda byl Zájemce o zprostředkované osobě již informován ze strany Zprostředkovatele; čímž samozřejmě není dotčena možnost posouzení věci soudem;

• Zájemce má zároveň právo obrátit se se svou stížností (bude-li Zájemce mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Zprostředkovatele) na Českou obchodní inspekci, případně na obecní živnostenský úřad Zprostředkovatele. V tomto směru Zprostředkovatel odkazuje Zájemce i na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění;

• Zájemce má možnost mimosoudního řešení případných spotřebitelských sporů, pokud je v postavení spotřebitele. Souhrnné informace k této problematice jsou na webu České obchodní inspekce www.coi.cz Všechny návrhy ve spotřebitelských sporech mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je třeba zasílat na Českou obchodní inspekci.

 

 

 

........................................................................................................................................

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

VĚC: ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O REALITNÍM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

 

Vážení,

 

využívám/využíváme tímto svého zákonného práva a odstupuji/odstupujeme tímto od Smlouvy o realitním zprostředkování uzavřenou dne ........................... mezi mnou/námi jako zájemcem/zájemci a společností REGION REAL MAX, s.r.o., týkající se zprostředkování prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu, třetí osobě těchto nemovitostí:

 

........................................................................................................................................                            

V                                                                                                        

dne

Jméno, adresa 

 

                                                        

Podpis/y

Masivní inzerce Exportujeme na